Arama
Arama

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

Elde edilen kişisel verileriniz; Kanun uyarınca veri sorumlusu olan Seksüt Endüstrisi Kurumu A.Ş tarafından, bu bildirim ile açıklanacak kapsamda işlenecektir.

İlk olarak kişisel verilerinizin işlenme amacı hakkında bilgi vermek isteriz. Şirketimiz tarafından; bu görüşmede bizlere açıkladığınız kişisel verileriniz, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi amacıyla Kanun’un 5. ve 6. maddeleri uyarınca işlenmektedir.

Kişisel verilerinizin aktarıldığı taraflar ve aktarım amaçları hakkında da sizi bilgilendirmek isteriz. Kişisel verileriniz, talep ve şikayetlerinizin yönetimi amacıyla Kanun’un 8 ve 9. maddeleri uyarınca iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere aktarılabilecektir.

Size ayrıca, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebine ilişkin bilgi vermek isteriz. Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından Şirkete gelen şikâyet ve taleplerin yönetimi amacı ile telefon üzerinden toplanacaktır.

Bu kapsamda, size kişisel veri sahibi olmanız dolayısıyla sahip olduğunuz haklar konusunda bilgilendirme yapacağız. Kişisel veri sahibi olarak;

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

Yukarıda anlatılan haklarınıza yönelik başvurularınızı, yazılı olarak, [www.sek.com.tr/iletisim] adresinden ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak şirketimize iletebilirsiniz yahut şirketimizin BARBAROS MAH.YEŞİLÇİM SOK.NO:15 / 1 ATAŞEHİR – İSTANBUL adresine iletebilirsiniz. Şirketimiz talebin niteliğine göre, talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.